ای فرزند آدم...

ای فرزند آدم !

مرگ  اسرارت را آشکار می سازد 

 نامه اعمال  پرده هایت را میدرد

و قیامت خبرهای پنهانی ات را فاش می کند 

پس اگر گناهی کردی  

 به کوچکی گناهت منگر

بلکه ...

به بزرگی کسی بنگر که عصیانش کرده ای

 جاده های رویایی

یاونحن اقرب الیه من حبل الورید

وما از رگ گردن به او نزدیک تریم.(قاف/16)

/ 4 نظر / 27 بازدید
مهربان

عمریست که از حضور او جا ماندیم / در غربت سرد خویش تنها ماندیم، او منتظرست تا که ما برگردیم / ماییم که در غیبت کبری ماندیم ...... التماس دعا......

مهربان

@...............@..........@............@@@@@..........@ @@..........@@......@.....@......@..........@......@....@ @.@........@.@....@.........@....@..........@....@........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@................@....@.........@ @....@..@....@....@.........@................@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@................@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@

دنیا

سلام.مطلب جالبی بود..